Systemové požiadavky programu STATUS:
32/64-bit Windows, minimálne grafické rozlíšenie 1024 x 768 ,zvuková karta,reproduktor
ca. 200 MB voľného miesta na pevnom disku,CD-ROM

Program STATUS obsahuje okrem príslušných programov ďalšie ukážkové skripty a testové úlohy. Uživateľ si môže zostaviť vlastné profilové testy so špeciálnym zameraním (napr.:vodičské schopnosti, odolnosť voči stresu, hodnotenie exekutívnych funkcií, ap.)
Program STATUS pozostáva z 15 programov na diagnostiku kognitívnych funkcií pomocou rôznych úloh prezentovaných na počítači. Ďalej obsahuje servisné programy na dokumentáciu, vyhodnocovanie a prezentáciu výsledkov.

Ako pracuje program STATUS ?
Program STATUS obsahuje rôzne úlohy zamerané na testovanie kognitívnych funkcií, ktoré môže uživateľ programu ľubovolne kombinovať.
Viacero kombinácií takýchto úloh (= skriptov) je už v programe STATUS pripravených a vybavených normami.
Testy, ktoré majú zodpovedať špeciálne otázky (vodičské schopnosti, osobnostný profil, reakčný čas, ap.) si môže uživateľ jednoducho sám zostaviť.
STATUS prezentuje vybrané úlohy (testy) a vyhodnocuje automaticky dosiahnuté výsledky. Deje sa to porovnaním nameraných výsledkov s normami a určením tzv. štandardného skóre probanta.
Tieto výsledky program potom graficky zobrazí na výkonovom profile probanta. Každá meraná kognitívna funkcia je zobrazená na jednej osi výkovového grafu.
Použité testové úlohy sú koncipované tak, pre probant môže pri použití dotykovej obrazovky pracovať samostatne, tzn. inštrukcie sú prezentované paralelne akusticky a písomne na obrazovke, priebeh jednotlivých úloh a zápis výsledkov a ich vyhodnotenie sú riadené automaticky.

Výsledný výkonový profil môže mať napríklad takúto podobu: