⇦      Klientregistrierung

Machen Sie bitte Ihre Angaben.
Zadajte prosím požadované údaje.
Please put in he requested data.


Wozu Klientregistrierung?
Falls Sie genauere Anliegen z.B.: bezüglich der kognitiven Leistungsfähigkeit, Schwierigkeiten, u.ä. haben, können Sie eine spezialisierte Untersuchung mitmachen. Folgendes ist dazu nötig:

Sie machen die Angaben auf der linken Seite und beschreiben Ihr Anliegen. Per E-Mail bekommen Sie dann - wenn es sinnvoll erscheint - ergänzende Fragen (Beruf, Ausbildung, Leistungsbeeinträchtigungen,...) und einen Vorschlag, welche kognitiven Bereiche zu prüfen wären. Sie bekommen dann ein Passwort, mit dem Sie Zugang zu einer für Ihre Situation angepasste Prüfung erlangen. Nach der Prüfung bekommen Sie eine Auswertung Ihrer Leistung. Bis dann können Sie sich als Gast anmelden.
Die Angaben auf der linken Seite sind unentbehrlich, sie werden vertraulich behandelt und zu keinen anderen Zwecken benutzt. Falls Sie eine Prüfung machen wollen, wird Ihnen dringend empfohlen, für eine ruhige und ungestörte Prüfungssituation zu sorgen.
Keine Cookies, keine Werbung, garantiert!
======================================================================
Čo ponúka vyšetrenie?
V prípade, že máte presnejšie želanie ohľadne informácií o Vašej kognitívnej výkonnosti, o prípadných problémoch v tejto oblasti, môžete urobiť rozsiahlejšiu skúšku. Postup je nasledovný:

Zadajte prosím na ľavej strane požadované údaje spolu s Vašimi otázkami. Mailom dostanete potom dopľňujúce otázky (zamestnanie, vzdelanie, prípadné obmedzenia výkonnosti, atď.) a návrh, ktoré kognitívne schopnosti by mali byť preverené. Nakoniec dostanete prístupové heslo, ktorým môžete spustiť pre Váš prípad pripravenú výkonnostnú skúšku. Výsledkom Vášho snaženia bude kvalifikované vyhodnotenie Vášho kognitívneho výkonu. Ešte pred obdržaním potrebného hesla sa môžete prihlásiť ako host, len tak na skúšku.
Údaje na ľavej strane sú nevyhnutné, bude sa s nimi dôverne narábať a nebudú použité na žiadny iný účel. Ak chcete skúšku podstúpiť, je na Vás zabezpečiť kľudné a nerušené podmienky skúšky.
Žiadne cookies, žiadne reklamy, garantujem!
======================================================================
What for client registration?
If you wish a more precise and specialized informations about your cognitive performance, please fill in the left sided form. As a reply you will obtain some supplementary questions and a password for the access to a specialized test adapted for your case. As a result you will receive an evaluation of your performance. If you are going to take an exam, you are strongly advised to provide a quiet and undisturbed exam situation.
Till then you may try some tasks as a guest.