Program NP3 beží pod OS Windows. K programu je k dipozícii ukážková verzia s reprezentatívnymi príkladmi programov (slovenská a česká verzia).
Programy boli vyvinuté týmom nemeckých neuropsychológov, klinicky pracujúcich v oblasti neuropsychologickej rehabilitácie. Cvičenia a úlohy reflektujú dlhoročné klinické skúsenosti s diagnostikou a terapiou neurologicky postihnutých pacientov.


  
V batérii programov je v súčasnosti 57 rôznych programov. Každý programový modul je podrobne popísaný v príručke (PDF-súbor) k programom NP3. Text obsahuje spravidla popis zamerania programu, návod na jeho používanie a podáva príklady na tvorbu vlastných cvičení pre daný programový modul.

Obe verzie, česká aj slovenská prešli jazykovou úpravou ochotných priateľov v oboch krajinách. V prípade záujmu Vás rád informujem, kontakt tu.

Krátky popis programových modulov:
 1. ABT - - - Pozornosť | Zaťažiteľnosť | Pracovné tempo (programovateľné)
 2. ADAM - - - Rečové úlohy | Chápanie a myslenie (programovateľné)
 3. ALEX - - - Cvičenia pre dyslektikov | Výpadky zrakového poľa (programovateľné)
 4. AFFEKT- - - Emocionalita / Kvalita života | Odpovede na analógových škálach (vhodné pre pacientov s tracheálnou kanulou)
 5. AUDIO - - - Audiometrické vyšetrenie
 6. BART - - - Baloon Risc Test | Risc decision-making (programovateľné)
 7. BILAT - - - Rozdelená pozornosť | Zaťažiteľnosť a výdrž (programovateľné)
 8. DOTS - - - Dot Counting Test podľa originálnej práce A.Reya,1941.
 9. E16 - - - English Sixteen | Plánovanie a konanie | Strategická hra
 10. FIGUR - - - Geometrické figúry | Úlohy so skladaním mozaík | Priestorovo-konštrukčné schopnosti (programovateľné)
 11. FLASH - - - Kapacita pozornosti (programovateľné)
 12. FRAG - - - Rizikové správanie | Fragmentované obrazy (programovateľné)
 13. GARAGE- - - Plánovanie a konanie | Strategická hra (programovateľné)
 14. GONGO - - - GO/NOGO úlohy | Exekutívne funkcie (programovateľné)
 15. HANOI - - - Hanoiská veža | Plánovanie a konanie
 16. HALLO - - - Komunikačná pomôcka | Syntetická reč
 17. HRP - - - Perimetrické vyšetrenie | Tréning výpadkov zrakového poľa (programovateľné)
 18. IGATA - - - Iowa Gambling Task podľa Becharu | Ďalšie úlohy typu decision-making (programovateľné)
 19. IAT - - - Implicite Associaton Task podľa Greenwalda | Všetky ďalšie formy IAT: Single Target, EAST,GNAT (programovateľné)
 20. JUMPS - - - Skoky | Plánovanie a konanie | Strategická hra
 21. KATEGO- - - Tvorenie kategórií | Exekutívne funkcie | Úlohy typu WCST (programovateľné)
 22. KOMM - - - Nenáročná ale efektívna komunikačná pomocka (pri Locked-In-Syndróme) pomocou jednoho spínača napr. kompútrovej myši
 23. KIQ - - - Selektívna pozornosť s obrázkovými predlohami | Incidenčná pamäť (programovateľné)
 24. LAMPEN- - - Plánovanie a konanie | Riešenie problémov | Strategická hra (programovateľné)
 25. LABYR - - - Labyrint | Krátkodobá priestorové pamäť (programovateľné)
 26. LAGER - - - Plánovanie a konanie | Strategická hra (programovateľné)
 27. LISEQ - - - Postupnosť slov v zozname | Verbálna pamäť | Učenie zoznamu slov (programovateľné)
 28. LONDON- - - Tower of London | Plánovanie a konanie | Exekutívne funkcie
 29. MEMORY- - - Neverbálna pamäť (programovateľné)
 30. MIXER - - - Rečové úlohy | Skladanie slov (programovateľné)
 31. MOS - - - Mozaika | Úloha na skladanie mozaík | Priestorovo-konštrukčné úlohy (programovateľné)
 32. NATE - - - Naming test | Pomenovania | Multimediálne kognitívne úlohy (programovateľné)
 33. NUQ - - - Selektívna pozornosť | Zaťažiteľnosť | Vhodné pre motoricky silne poškodenych pacientov (programovateľné)
 34. OPKIS - - - Optokinetická stimulácia | Tréning neglectu (programovateľné)
 35. ORION - - - Selektívna pozornosť (programovateľné)
 36. PAARE - - - Verbálna pamäť | Verbálna interferencia | Asociačné učenie (programovateľné)
 37. PUMEM - - - Neverbálny rozsah pozornosti podľa Corsiho | Krátkodobá pamäť (programovateľné)
 38. PYRA - - - Číselná pyramída | Jednoduché aritmetické operácie (programovateľné)
 39. QUICK - - - Stroopov-Effekt | Pozornosť a interferencia (programovateľné)
 40. R4 - - - Štyria v jednom rade | Strategické myslenie | Plánovanie a konanie
 41. R5 - - - Piati v jednom rade | Strategické myslenie | Plánovanie a konanie
 42. RAUM - - - Pracovné tempo | Zaťažiteľnosť a výdrž | Topologická pamäť (programovateľné)
 43. REFIND- - - Rozdelená pozornosť | Zaťažiteľnosť | Krátkodobá pamäť (programovateľné)
 44. SAETZE- - - Rečovo-logické myslenie | Chápanie významu viet (programovateľné)
 45. SAT66 - - - Selektívna pozornosť | Vizuálna explorácia | Preferencia ľavej alebo pravej strany v zrakovom poli (programovateľné)
 46. SEMDI - - - Semantický diferenciál | Meranie postojov (programovateľné)
 47. SCHACH- - - Šach pre jednoho alebo dvoch hráčov | Plánovanie a konanie
 48. SNOW - - - Vizuelné vnímanie | Tréning neglektu | Risikové správanie (programovateľné)
 49. SPEED - - - Selektívna pozornosť | Pracovné tempo | Výdrž (programovateľné)
 50. SPUR - - - Vizuálny tréning |Pozornosť | Pracovné tempo | Výdrž (programovateľné)
 51. STOP - - - Stop-Signal-Task podľa Logana | Kontrola impulzivity (programovateľné)
 52. SUDOKU- - - Strategická hra | Logické myslenie (programovateľné)
 53. TELEG - - - Spracovanie informácií | Porozumenie významu | Divergentné myslenie (programovateľné)
 54. VEWO - - - Verbálna fluencia | Sklony k perseveráciam | Divergentné myslenie (programovateľné)
 55. VIGIL - - - Vyšetrenie vigilancie Vigilanz | Tonická pozornosť
 56. WOTAB - - - Rečové úlohy a selektívna pozornosť | Počítanie a myslenie (programovateľné)
 57. ZICK - - - Priestorovo- konštrukčné úlohy | Skladanie mozaík (programovateľné)

Väčšina modulov umožňuje tvorbu vlastných cvičení a úloh.Tieto pozostávajú z textov a/alebo obrazových predlôh, a/alebo zvukových súborov, takže multimodálne terapeutické aktivity môžu byť prispôsobené záujmom a schopnostiam cvičencov.

Všetky moduly umožňujú automatické grafické zobrazenie výsledkov: časovú analýzu chýb a kvantitatívnu analýzu výkonu. Špeciálne programové moduly (sémantický diferenciál, pamäťové úlohy podľa Shimamuru) poskytujú komplexné štatistické vyhodnotenia (faktorovú analýzu, poradovú koreláciu).


Ďalšie verzie programu Neurop-3:


THNP/HNP sú programy určené na supervidovanú (tele-)terapiu v domácom prostredí.
Pozostávajú z dvoch samostatných programových skupín:


1/ THNP : je zbierka programov určená pre supervízora (terapeuta). Slúži na písanie "receptov", tzv. skriptov = individuálnych, na cvičenca orientovaných skupín cvičení. Skript definuje obsah, poradie cvičení, ich počet v jednom sedení, ich náročnosť a rad ďalších relevantných parametrov.
Skripty sú zakódované (cudzia manipulácia je blokovaná) a sú zapisované na USB kľúč. Bez tohoto kľúča program nebeží.

USB kľúč obsahuje súbory = "recepty" s ľubovoľným počtom cvičení. Sprostredkuje okrem toho komunikáciu medzi cvičencom a supervizorom (= výsledky cvičení, ktoré potom supervizor môže hodnotiť).

1/ HNP : je (druhá časť) domáca verzia programu, určená pre cvičenca. Program má len tri ovládacie prvky :
1./ na výber cvičenia (= skript) a
2./ na ukončenie programu
3./ na správa pre supervizora

Zvyšok sa deje automaticky bez zásahu cvičenca. Skripty kontrolujú celý ďaľší priebeh tréningu automaticky :
- štartuje zvolené cvičenie,- registruje dosiahnuté výsledky, - zapisuje relevantné parametre výkonu
[rýchlosť, stabilitu, chyby, atď.].

HOME-NEUROP

je adaptovaná "one man-verzia" programu, vhodná na kognitivny tréning v domácom prostredí. Táto verzia nevyžaduje supervíziu.NEUROP clinic

je verzia programu, vhodná na skupinový kognitivny tréning v terapeutických zariadeniach. Táto verzia umožňuje kontrolovaný paralelný kognitívny tréning viacerých cvičencov s individuálne predvolenými trénigovými úlohami.

Ak sa chce dozvedieť viac, pýtajte sa.
nazad ku štartovej stránke

Tu nájdete niekoľko dodatočných informácií

Neglect - poruchy osobného priestoru

Vernachlässigung Na obrázku môžete vidieť kresbu kvetiny, ako ju reprodukoval 42-ročný pacient so stredoškolským vzdelaním. Pacient mal v dôsledku infarktu pravej strany mozgu poruchu, nazývanú neglect. Hlavným znakom tejto poruchy je "zanedbávanie" teda neglect jednej strany osobného priestoru poškodeného. Porucha je častá a dobre pozorovateľná v situáciach bežného života.


=========================================================================

Visuálna orientácia - porucha selektívnej pozornosti
Jedna z následkov neglektu

Suchen im Raum
V každodennom živote poškodeného sa neglect dá pozorovať ako zlá orientácia v priestore. Poškodený naráža nápadne často do prekážok, nábytku, zárubne dverí, atď. Nápadné je pritom, že naráža systematicky do prekážok len na jednej strane (častejšie jeho ľavej strane). Ale aj jeho reakcie na oslovenie z tejto postihnutej strany sú nápadné: buď nereaguje vôbec, alebo len zriedka a s dlhou latenciou.
Neglect neznamená poškodenie zraku a videnia ale pozornosti. Nápadná je aj tzv. anosognózia, teda nevedomosť pacienta o tom, že má nejakú poruchu.
Na obrázku sú graficky znázornené časy hľadania čísiel (úloha NUQ) v závislosti od ich polohy na predlohe. Stĺpčeky znázorňujú sumy časov v jednotlivých kolónkach.


=========================================================================

Poorucha adekvátne posudzovať iných.
Následok poškodenia čelného laloku mozgu

SEMDI
Poškodenia čelného mozgu tzv. (frontálneho laloku) vedú k poškodeniam viacerých tzv. „vyšších“ mentálnych procesov ako je plánovanie a štartovanie aktivity, k poškodeniu flexibility (schopnosti prispôsobovania sa meniacim okolnostiam), koordinácie informácií a činnosti, k poruchám sledovania cieľa činnosti, a mnohým ďaľším. Experimentálne sa zistilo, že postihntým chýbajú niektoré reakcie autonómneho nervového systému v sociálnych situáciách. V dôsledku toho sa posudzovanie a hodnotenie situácií stane povrchnejším. (V experimentoch sa ukázalo, že zmeny kožného odporu pri prezentácii emočne intenzívnych situácií u týchto pacientov neboli registrovateľné, čo je u zdravých spravidla možné.)
Na obrázku vidieť výsledky faktorovej analýzy odpovedí mladej (26 ročnej) pacientky v úlohe SEMDI (sémantický diferenciál). Pacientka mala autonehodu, na mieste nehody nereagovala na oslovenie. MR vyšetrenie ukázalo časté patologické zmeny signálov v kortexe frontálne vľavo, kontúzne krvácanie frontálne vľavo, EEG : ložiskové nálezy obojstranne frontálne.
Zdraví pacienti odpovedajú v SEMDI tak, že je možné faktorovou anylýzou extrahovať tri faktory, známe ako E-A-P faktory (hodnotenie-aktivita-potencia). Z obrázku je vidieť, že respondentka odpovedala inak, dal sa extrahovať len jeden zmysluplný faktor.


=========================================================================

Časté poruchy pri poraneniach mozgu a pri degeneratívnych ochoreniach

SEMDI
Tu je krátky zoznam najčastejších kognitívnych deficitov, ako ich výskyt popísali rôzni autori u pacientov s mozgovým poškodením.


=========================================================================

Porucha doplňovania chýbajúcich informácií
Častý výskyt pri poraneniach mozgu a degeneratívnych procesoch


Čo rozpoznáte na tomto obrázku, čo všetko by ste vedeli o tomto objekte povedať?


=========================================================================