Program NP3 beží pod OS Windows. K programu je k dipozícii ukážková verzia s reprezentatívnymi príkladmi programov (slovenská a česká verzia).
Programy boli vyvinuté týmom nemeckých neuropsychológov, klinicky pracujúcich v oblasti neuropsychologickej rehabilitácie. Cvičenia a úlohy reflektujú dlhoročné klinické skúsenosti s diagnostikou a terapiou neurologicky postihnutých pacientov.V batérii programov je v súčasnosti 57 rôznych programov. Každý programový modul je podrobne popísaný v príručke (PDF-súbor) k programom NP3. Text obsahuje spravidla popis zamerania programu, návod na jeho používanie a podáva príklady na tvorbu vlastných cvičení pre daný programový modul.
Obe verzie, česká aj slovenská prešli jazykovou úpravou ochotných priateľov v oboch krajinách. V prípade záujmu Vás rád informujem, kontakt tu.

Krátky popis programových modulov:
 1. ABT - - - Pozornosť | Zaťažiteľnosť | Pracovné tempo (programovateľné)
 2. ADAM - - - Rečové úlohy | Chápanie a myslenie (programovateľné)
 3. ALEX - - - Cvičenia pre dyslektikov | Výpadky zrakového poľa (programovateľné)
 4. AFFEKT- - - Emocionalita / Kvalita života | Odpovede na analógových škálach (vhodné pre pacientov s tracheálnou kanulou)
 5. AUDIO - - - Audiometrické vyšetrenie
 6. BART - - - Baloon Risc Test | Risc decision-making (programovateľné)
 7. BILAT - - - Rozdelená pozornosť | Zaťažiteľnosť a výdrž (programovateľné)
 8. DOTS - - - Dot Counting Test podľa originálnej práce A.Reya,1941.
 9. E16 - - - English Sixteen | Plánovanie a konanie | Strategická hra
 10. FIGUR - - - Geometrické figúry | Úlohy so skladaním mozaík | Priestorovo-konštrukčné schopnosti (programovateľné)
 11. FLASH - - - Kapacita pozornosti (programovateľné)
 12. FRAG - - - Rizikové správanie | Fragmentované obrazy (programovateľné)
 13. GARAGE- - - Plánovanie a konanie | Strategická hra (programovateľné)
 14. GONGO - - - GO/NOGO úlohy | Exekutívne funkcie (programovateľné)
 15. HANOI - - - Hanoiská veža | Plánovanie a konanie
 16. HALLO - - - Komunikačná pomôcka | Syntetická reč
 17. HRP - - - Perimetrické vyšetrenie | Tréning výpadkov zrakového poľa (programovateľné)
 18. IGATA - - - Iowa Gambling Task podľa Becharu | Ďalšie úlohy typu decision-making (programovateľné)
 19. IAT - - - Implicite Associaton Task podľa Greenwalda | Všetky ďalšie formy IAT: Single Target, EAST,GNAT (programovateľné)
 20. JUMPS - - - Skoky | Plánovanie a konanie | Strategická hra
 21. KATEGO- - - Tvorenie kategórií | Exekutívne funkcie | Úlohy typu WCST (programovateľné)
 22. KOMM - - - Nenáročná ale efektívna komunikačná pomocka (pri Locked-In-Syndróme) pomocou jednoho spínača napr. kompútrovej myši
 23. KIQ - - - Selektívna pozornosť s obrázkovými predlohami | Incidenčná pamäť (programovateľné)
 24. LAMPEN- - - Plánovanie a konanie | Riešenie problémov | Strategická hra (programovateľné)
 25. LABYR - - - Labyrint | Krátkodobá priestorové pamäť (programovateľné)
 26. LAGER - - - Plánovanie a konanie | Strategická hra (programovateľné)
 27. LISEQ - - - Postupnosť slov v zozname | Verbálna pamäť | Učenie zoznamu slov (programovateľné)
 28. LONDON- - - Tower of London | Plánovanie a konanie | Exekutívne funkcie
 29. MEMORY- - - Neverbálna pamäť (programovateľné)
 30. MIXER - - - Rečové úlohy | Skladanie slov (programovateľné)
 31. MOS - - - Mozaika | Úloha na skladanie mozaík | Priestorovo-konštrukčné úlohy (programovateľné)
 32. NATE - - - Naming test | Pomenovania | Multimediálne kognitívne úlohy (programovateľné)
 33. NUQ - - - Selektívna pozornosť | Zaťažiteľnosť | Vhodné pre motoricky silne poškodenych pacientov (programovateľné)
 34. OPKIS - - - Optokinetická stimulácia | Tréning neglectu (programovateľné)
 35. ORION - - - Selektívna pozornosť (programovateľné)
 36. PAARE - - - Verbálna pamäť | Verbálna interferencia | Asociačné učenie (programovateľné)
 37. PUMEM - - - Neverbálny rozsah pozornosti podľa Corsiho | Krátkodobá pamäť (programovateľné)
 38. PYRA - - - Číselná pyramída | Jednoduché aritmetické operácie (programovateľné)
 39. QUICK - - - Stroopov-Effekt | Pozornosť a interferencia (programovateľné)
 40. R4 - - - Štyria v jednom rade | Strategické myslenie | Plánovanie a konanie
 41. R5 - - - Piati v jednom rade | Strategické myslenie | Plánovanie a konanie
 42. RAUM - - - Pracovné tempo | Zaťažiteľnosť a výdrž | Topologická pamäť (programovateľné)
 43. REFIND- - - Rozdelená pozornosť | Zaťažiteľnosť | Krátkodobá pamäť (programovateľné)
 44. SAETZE- - - Rečovo-logické myslenie | Chápanie významu viet (programovateľné)
 45. SAT66 - - - Selektívna pozornosť | Vizuálna explorácia | Preferencia ľavej alebo pravej strany v zrakovom poli (programovateľné)
 46. SEMDI - - - Semantický diferenciál | Meranie postojov (programovateľné)
 47. SCHACH- - - Šach pre jednoho alebo dvoch hráčov | Plánovanie a konanie
 48. SNOW - - - Vizuelné vnímanie | Tréning neglektu | Risikové správanie (programovateľné)
 49. SPEED - - - Selektívna pozornosť | Pracovné tempo | Výdrž (programovateľné)
 50. SPUR - - - Vizuálny tréning |Pozornosť | Pracovné tempo | Výdrž (programovateľné)
 51. STOP - - - Stop-Signal-Task podľa Logana | Kontrola impulzivity (programovateľné)
 52. SUDOKU- - - Strategická hra | Logické myslenie (programovateľné)
 53. TELEG - - - Spracovanie informácií | Porozumenie významu | Divergentné myslenie (programovateľné)
 54. VEWO - - - Verbálna fluencia | Sklony k perseveráciam | Divergentné myslenie (programovateľné)
 55. VIGIL - - - Vyšetrenie vigilancie Vigilanz | Tonická pozornosť
 56. WOTAB - - - Rečové úlohy a selektívna pozornosť | Počítanie a myslenie (programovateľné)
 57. ZICK - - - Priestorovo- konštrukčné úlohy | Skladanie mozaík (programovateľné)

Väčšina modulov umožňuje tvorbu vlastných cvičení a úloh.Tieto pozostávajú z textov a/alebo obrazových predlôh, a/alebo zvukových súborov, takže multimodálne terapeutické aktivity môžu byť prispôsobené záujmom a schopnostiam cvičencov.

Všetky moduly umožňujú automatické grafické zobrazenie výsledkov: časovú analýzu chýb a kvantitatívnu analýzu výkonu. Špeciálne programové moduly (sémantický diferenciál, pamäťové úlohy podľa Shimamuru) poskytujú komplexné štatistické vyhodnotenia (faktorovú analýzu, poradovú koreláciu).


Ďalšie verzie programu:
THNP/HNP sú programy určené na supervidovanú (tele-)terapiu v domácom prostredí.
Pozostávajú z dvoch samostatných programových skupín:


1/ THNP : je zbierka programov určená pre supervízora (terapeuta). Slúži na písanie "receptov", tzv. skriptov = individuálnych, na pacienta orientovaných skupín cvičení. Skript definuje obsah,poradie cvičení,ich počet v jednom sedení , ich náročnosť a rad ďalších relevantných parametrov.
Skripty sú zakódované (cudzia manipulácia je blokovaná) a zapisované na USB kľúč. Pacient potrebuje toto médium, ak chce používať svoju domácu verziu programu.

USB kľúč obsahuje súbory = "recepty" s ľubovoľne veľkou množinou cvičení. Kľúč okrem toho sprostredkuje komunikáciu medzi cvičencom a supervizorom (= naň sú zapisované výsledky cvičení, ktoré potom supervizor hodnotí).

1/ HNP : je (druhá časť) domáca verzia programu, určená pre cvičenca. Program vyžaduje len ovládanie troch spínačov :
1./ na výber cvičenia (= skript) a
2./ na ukončenie programu
3./ na správa pre supervizora

Zvyšok sa deje automaticky bez zásahu cvičenca. Spomínané skripty kontrolujú celý ďaľší priebeh tréningu automaticky :
- štartuje zvolené cvičenie,- registruje dosiahnuté výsledky, - zapisuje relevantné parametre výkonu [rýchlosť, stabilitu, chyby, atď.]).


HOME-NEUROP je adaptovaná "one man-verzia" programu, vhodná na kognitivny tréning v domácom prostredí. Táto verzia nevyžaduje supervíziu.


Ak sa chce dozvedieť viac, pýtajte sa.
nazad ku štartovej stránke